We mustn’t itu sih, jangan, langsung, dilempari ini, saya, lagi, saya, lagi, saya, lagi, saya, lagi, ya, kita, lining dulu.

https://www.youtube.com/watch?v=xvD6S0yA9K0