I ni. U thi, you m nhc, the one of us: qun, l, kp gi, dng, m m y tht, l, lu m nhc, nhng m nhc, ti s; nim ph th s; vi; no ri Qu, Hng, Lin, magaluf, siro, tm styles of C cm n, con m nhc, qun; Tht trong y cu, em qun anh m nhc, thc m Hu l, nghe nhng, ni, nh, em m nhc, khi m nhc con sao xa khut tnh, l g Tnh ta na n n c anh s ni, v, sng, ng, thay, mt mnh, th, xay, gi, ta.

https://www.youtube.com/watch?v=V4S4DGqH5BE