សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការខ្វះខាតទាំងឡាយ។ យើងខ្ញុំរីយរាយទទួលឆ្លើយនឹងសំន…