Music is Music, Music, Music Applause, Music theres.

https://www.youtube.com/watch?v=oFRVr_AtvlY